เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
โปรแกรมคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
โปรแกรมคำนวณการวางแผนการเกษียณ
เกี่ยวกับเรา
 •        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง (ผู้ประกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน) จัดตั้งขี้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานในยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เรียกว่า “เงินสะสม” รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ” 
         
         โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาควบคุม และหาบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทำสัญญาว่าจ้างจากนั้นนำไปจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
   

 • วัตถุประสงค์หลัก

  • เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
  • เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว 

  ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน

  ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

  • เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
  • เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
  • นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

  ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง / พนักงาน เมื่อสมัครเป็นเสมาชิกกองทุน

  • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
  • เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ
  • เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
  • เงินกองทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี จะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็ม 
    จำนวน และอยู่นอกเหนือเหตุแห่งการบังคับคดีทั้งปวง
  • เป็นโอกาสออมเงินให้กับตนเองและครอบครัว
  • เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
                 - จากการลงทุนของสมาชิก สมารถนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
                 - รายได้จากการลงทุนได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
                 - เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำไปลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีเงินได้ ตามเหตุของการสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น ลาออกจากงานโดย ณ วันที่ลาออกมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือกรณีลาออกจากงานเมื่ออายุตัว 55 ปี บริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เป็นต้น 

 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม)

     นโยบายการลงทุน 1ุุ6 นโยบาย

  - คลิกเพื่อดูรูป -

   

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (เน้นการลงทุนตรง)


  - คลิกเพื่อดูรูป -

 •      • จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
       • มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
       • มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
       • กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ สามารถจ่ายเช็คภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณจำนวนหน่วย
       • กรรมการกองทุนสามารถตรวจสอบสถานะเงินกองทุน รวมถึงรายงานต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       • สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินกองทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยตนเองผ่านทาง website 

 • บริการอื่น ๆ 
  - ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกองทุนกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  - ประสานงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องการร่างข้อบังคับกองทุนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ช่วยประสานงานกับบริษัทต่างๆในเครือธนาคารกรุงไทยในด้านการให้บริการทางการเงินพิเศษอื่นๆ เช่น การทำประกันภัย, การทำบัตรเครดิต ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
10 ส.ค. 2566
บลจ.กรุงไทย ได้รับความไว้วางใจให้บริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
31 ก.ค. 2566
บลจ.กรุงไทย ได้รับความไว้วางใจให้บริหารเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27 พ.ค 2565
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565 สมาชิก 200 ท่าน ที่ได้รับ LAZAD E-Vouchers มูลค่า 200 บาท บลจ. กรุงไทย จะจัดส่งของที่ระลึกให้สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล
29 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565 สมาชิก 200 ท่าน ที่ได้รับ รับ Starbucks E-Vouchers มูลค่า 200 บาท บลจ. กรุงไทย จะจัดส่งของที่ระลึกให้สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล