เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
เกี่ยวกับเรา
บริการพิเศษจาก KTAM

บริการอื่น ๆ 
- ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกองทุนกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
- ประสานงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องการร่างข้อบังคับกองทุนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วยประสานงานกับบริษัทต่างๆในเครือธนาคารกรุงไทยในด้านการให้บริการทางการเงินพิเศษอื่นๆ เช่น การทำประกันภัย, การทำบัตรเครดิต ฯลฯ