เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
เกี่ยวกับเรา
ประโยชน์ที่จะได้รับ

วัตถุประสงค์หลัก

• เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
• เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว 

ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน

ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

• เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
• เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
• นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง / พนักงาน เมื่อสมัครเป็นเสมาชิกกองทุน

• เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
• เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ
• เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
• เงินกองทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี จะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็ม 
  จำนวน และอยู่นอกเหนือเหตุแห่งการบังคับคดีทั้งปวง
• เป็นโอกาสออมเงินให้กับตนเองและครอบครัว
• เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
• สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
               - จากการลงทุนของสมาชิก สมารถนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
               - รายได้จากการลงทุนได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
               - เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำไปลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีเงินได้ ตามเหตุของการสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น ลาออกจากงานโดย ณ วันที่ลาออกมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือกรณีลาออกจากงานเมื่ออายุตัว 55 ปี บริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เป็นต้น