เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข้อมูลทั่วไป
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน

สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหน้าที่ต้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน มีดังนี้

 

รายเดือน

นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อนำส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ การหักเงินสะสมของสมาชิกเข้ากองทุนให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน และนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือนของสมาชิก ดังนั้น สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบจากสลิปเงินเดือนที่สมาชิกได้รับจากนายจ้างทุกเดือน เทียบกับ รายงานสรุปยอดเงินของกองทุนที่สมาชิกจะได้รับทุก 6 เดือน

 

รายครึ่งปี (6 เดือน)

บริษัทจัดการจะจัดส่งรายงานสรุปยอดเงินของกองทุนราย 6 เดือน ที่แสดงยอดเงินสะสมและเงินสมทบให้สมาชิกภายในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งสมาชิกควรตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

1. เงินสะสม : ดูว่ายอดเงินรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันรายงานว่าตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุนในแต่ละเดือนหรือไม่
2. เงินสมทบ : ดูว่ามียอดเงินตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม่
3. จำนวนหน่วย : ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
4. มูลค่าต่อหน่วย : หากมูลค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนดีขึ้น แต่หากมูลค่าลดลง แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง


รายปี

 1. สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งในการประชุมสมาชิกสามารถซักถามข้อสงสัยได้
2. ข้อมูลสำคัญ ที่สมาชิกควรทราบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

- ใครเป็นกรรมการกองทุนในที่ทำงานของคุณ ควรทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- ใครเป็นผู้จัดการกองทุน (บริษัทจัดการ) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง และมีทางเลือกการลงทุนหรือไม่
- มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้างอื่น ๆ

 สมาชิกควรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ-สกุล, ผู้รับผลประโยชน์