เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
บลจ.กรุงไทยบริหารเงินกองทุน ทอท.
19 ธ.ค. 2561 09:04 น.

นายวิชัย บุญยู้ ประธานกองทุน และนายวิสิฏฐ์ บาลี กรรมการกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) นายวีระ วุฒิคงศิริกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน และนางสาวหัสวรา  แสงรุจิ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (บลจ.กรุงไทย) ถ่ายรูปร่วมกันในพิธีลงนามสัญญาแต่งตั้งให้เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.กรุงไทย ได้รับความไว้วางใจให้เป็นบริษัทจัดการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2561  เป็นต้นไป