เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565
29 เม.ย. 2565 09:27 น.

ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก
โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2565
สมาชิก 200 ท่าน ที่ได้รับ รับ Starbucks E-Vouchers มูลค่า 200 บาท
บลจ. กรุงไทย จะจัดส่งของที่ระลึกให้สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล

ลำดับ รายชื่อสมาชิกกองทุน
1 นายนาวี คชนิล
2 น.ส.จิรธร สีสังข์
3 นางธนัชกร จิตติอาภรณ์
4 MissChantanit Simavarangkul
5 นางสาวศิรินภา บุญวรรณ
6 น.ส.นุศรา อาจวิชัย
7 นายพีระพล คล้ายเกตุ
8 นายวุฒิไกร สมานชัย
9 นาย ศิวกร หลักกรด
10 นายเชษฐพงษ์ จรรยาอนุรักษ์
11 นางศกุนตลา ตั้งสกุล
12 น.ส.ชญานิศ แก้วเตชะ
13 น.ส.เสาวณีย์ พลดอน
14 นางสาวสุปรีญา ปิ่นโพธิ์
15 นายสามารถ ชัยพัชญ์หิรัญกุล
16 น.ส.ชิชฌา โกเศศสุขชูโชค
17 นางศกุนตลา กุลสวัสดิ์
18 นายดนัย ดามาอู
19 น.ส.จุฑารัตน์ รัตนจำรูญ
20 น.ส. ธนพร ปอแก้ว
21 นางวรรณา ไชยดี
22 นางพชรวรรณ อริยะเดช
23 น.ส.ผกามาส บุญธรรม
24 นาย เดชกฤชกฤต หงส์ภาดาภาณุภาค
25 น.ส. สุภาวดี ชื่นอารมณ์
26 น.ส.วิชารัก ศรีวิริยเลิศกุล
27 น.ส.ณิชาภัทร โพธิ์พึ่ง
28 น.ส.สุฑาทิพย์ เข็มตรง
29 น.ส.วิชชุมนตร์ แสงโชติ
30 นายวรดิษฐ์ เลาเหล็กพลี
31 Mrs.Paratsama Supajanya
32 นางบุณญานุช เจริญโชควาสนา
33 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วทอง
34 น.ส.กฤติยา หงษ์ทอง
35 น.ส.ปัทมา แซ่ลิ่ม
36 น.ส.ณิชารีย์ รัชตะประกร
37 นางอมร นันตา
38 น.ส.สัจจพร ศรปัญญา
39 นายนิวัตร ช่วงสูงเนิน
40 นายชัยวัฒน์ ช้างเยาว์
41 นายเพทาย สมภู่
42 นายสิริศักดิ์ จิรโชคสิริวัชร
43 น.ส. ชุตินธร สุขลิ้ม
44 น.ส.วริศรา พรพิชิตพงษ์
45 นางสาวชิสากัญญ์ แซ่ล้อ
46 นางสาวศรสวรรค์ วิบูลย์พันธุ์
47 น.ส.สาธิตรา ทิมกาญจนะ
48 นายนิรันดร์ แก้วหล้า
49 น.ส.สุนันทา ฉัตรไทยวัฒนา
50 นายธนะพัฒน์ วรยศพันธ์ภาณุ
51 น.ส.วริยาภรณ์ ม่วงกรุง
52 นาย อนันต์ อิ่มฤทัย
53 นายอัศวิน จินดาหลวง
54 นางสาวกฤตพร ผ่องพิทยา
55 น.ส.นันทัชพร นันตากาศ
56 นายนิรันดร์ น่าสม
57 น.ส.นาตยา ชูจินดา
58 น.ส.นฤมล กาบแก้ว
59 น.ส.ธัญสุดา พงษ์ปัญญา
60 น.ส.ภัทราวดี แก้วมา
61 นายพีชวิทย์ โพถาวร
62 นายพิสูจน์ รงศ์จำเริญ
63 น.ส. ณัฎฐนิช วิวัฒน์บุตรสิริ
64 น.ส.นาฎวลี ทีนะกุล
65 น.ส.สุกัญญา ประยูรศร
66 นายนัทธวัชร กาวชู
67 น.ส.ธนาภรณ์ ปาลี
68 นางสาวรมิดา สาลี
69 นางสายชล ถาตา
70 นางสาวไพลิน ฉ.เจริญผล
71 นายชัญญธรณ์ เทิดธาดา
72 นายบัณฑิตย์ คำแจ้
73 นางสาวรัชณีกร ทองสุข
74 นางสาวรัศมีจันทรา ศรีพุด
75 นายพีระภูมิ นาคสุขศรี
76 นายธนภัทร พรำพหุรัตน์
77 นายอมรเทพ จุลประเสริฐ
78 น.ส.สมัชญา ธรรมประชา
79 น.ส.พรกมล ปรีชาวุฒิ
80 นายเนมิราช บูรณะกรณ์
81 น.ส.อัจจิมา โพธิโสดา
82 นายปริญญา ชัยกิตติกรณ์
83 นายวรปัญญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร
84 น.ส.พรพิมล แก้วประเสริฐ
85 นายเศรษฐชัย เนื้อทอง
86 นายจำรัส แสงวิทยเวช
87 นายฐกฤตธรณ์ บุตรสำราญ
88 นางสาวพรรณราย ทองวัง
89 Mrs.Nithinant Choldhawat
90 น.ส. วรารักษ์ ออรุ่งวิไล
91 น.ส.จิรัฐติกาล อักษรถึง
92 นางสาวสุวิมล ไม่น้อย
93 น.ส.กนิษฐา บุญคุ้ม
94 น.ส.ณัชชานิษฐ์ รณกิจพงษ์ปรีชา
95 น.ส. สุนันต์ คงผอม
96 นายชนากร แก้วประดับ
97 นายฮารง แวกาจิ
98 Mr.Wuttichai Wacharat
99 นางอัจฉรา ชีวะเกตุ
100 น.ส.วลีรัตน์ ชินวงษ์พรม
101 นายอรรถกร สันเสนาะ
102 น.ส.สุลีพร โอดอวัฒน์
103 นางกมลเนตร ชัยชนะ
104 นายศุภวิทย์ วงษ์วีระ
105 นายชานน จุละจาริตต์
106 นายวราวุธ บงสันเที๊ยะ
107 นายเกียรติพงษ์ หนูแดง
108 น.ส.วณี ศรีสุวรัตน์
109 นายพงศธร โพธิสาร
110 น.ส.มนรวี จันทน์ขาว
111 MissPawiyaporn Rammachat
112 นายธีระ สักลอ
113 MissPhatcharanat Chan-Urai
114 Mr.Surachet Boontun
115 น.ส.ศุภจิต สวัสดิ์พานิช
116 นางพงษ์สุดา หงษา
117 นายธนชาติ ศรประสิทธิ์
118 น.ส.ณิชกุล แซ่เอี๊ยบ
119 นางนันทพร พฤกษพานิช
120 น.ส.นฤภัค วิกยานนท์
121 จ่าเอกชัยอนันต์ พร้อมภัณฑ์วัฒนะ
122 น.ส.กันตรัตน์ นามสมมุติ
123 นายเอกพล สันติเวสน์รัตน์
124 จ่าเอกเปรมธนันท์ สันทัด
125 นายจีรศักดิ์ ขันทอง
126 น.ส.กชกร ธนวงศ์กร
127 น.ส.ธชพรรณ ตรีคันธา
128 นายภูริต เหล่าสืบสกุล
129 นางพัทธรินทร์ อัศวขจรศักดิ์
130 นายอภิชาติ มีแสง
131 Mrs.Somsiri Lipipan
132 นายปฐศนนท์ ผ่องอำไพ
133 นางชุติมณฑน์ สุระเวช
134 นางสาวปณิชา ประสานดี
135 นายเผ่าพันธุ์ พงศ์พุฒิ
136 นายเจษฎา กาเซ็ม
137 นางปิยนาถ เชื้อสระคู
138 น.ส.ณัฐกานต์ จริงจิตร
139 นายสุริยพงศ์ นิลสังข์
140 นายนฤนัย ไมลือ
141 นายศิริพงษ์ พะนิรัมย์
142 นาย อิศรา ศตวิริยะ
143 นางสาวกรกนิษฐ์ ศีลเตชะ
144 น.ส.อุบลรัตน์ โฉมมงคล
145 นางปาณิกา รัตนประทีป
146 น.ส.ปิยวรรณ จันทร์ด้วง
147 MissDarin Wongson
148 นายพงศกร บูรณดิลก
149 นางสาว นิพิชฌน์ชา จิตติวุฒิพงศ์
150 นายอนุชาติ ทัศนวิบูลย์
151 นายชาญชัย ธนวรรณ
152 นางอภิณภัสฌาย์ พรหมรังษีแสง
153 น.ส.จุฑารัตน์ บำรุงพล
154 MissAnyaphat Seneeamornphat
155 นายธัณธวัทน์ เต่งยี่ภู่
156 นายพีระวุฒิ ทวีนุช
157 น.ส.ดวงพร คงศรี
158 นายอนุรักษ์ บุญมา
159 นายปิยะ หมุ่ยมาศ
160 นางสาวอลิษา เชื้อวงศ์
161 นางเพชรพนา ภิรมย์
162 นางสาวกฤติกานต์ เหมะปัทมะ
163 นายวุฒินันท์ ต้องเกิด
164 นายสุรัตน์ พาโนมัย
165 นายวรัท ปามาคำ
166 น.ส.ณพสร พิศาลวนิชย์กุล
167 นางทิพย์วารี อรรถกฤษณ์
168 นางสาวจิตติภรณ์ รัตนะ
169 น.ส.อัญมณี โชตยะกุล
170 นายปิยะพงษ์ เผ่าสวัสดิ์
171 นางสาวนัฐฐยา กาวีระ
172 นางสาวจรรยา อ่อนศิริ
173 น.ส.อุษณีย์ จินา
174 นายชุมพล ใหญ่สถิตย์
175 นายวินัย ภีระคำ
176 นายทวีวัฒน์ เห็มบาสัตย์
177 นางจันทร์ทิพย์ ศรีชัยรุ่งโรจน์
178 นายบุญพร้อม ปัญญาใส
179 นางสาวอาลิษา ศรีษะนาราช
180 นายสุวัฒน์ เสงี่ยมศักดิ์
181 น.ส.ลลิตา พิทักษ์ศักดิ์ศรี
182 น.ส.จิตรลดา อุทัศธนกุล
183 น.ส.ปิยาภรณ์ มาตย์วิเศษ
184 นายภีระพัฒน์ สนธิอาชา
185 น.ส.รวีวรรณ ช้างแก้ว
186 น.ส.นัทธ์หทัย จาตุรนต์เกาศัลย์
187 นายสุริย์พงษ์ บุญปรีชา
188 Mr.Sommaiy Khunmuang
189 นางสาววิชสุดา สีทาสังข์
190 นายธงชัย นพรัตน์
191 นายอลงกรณ์ ภักดี
192 นายโสภณัฐ เหล่าเลิศฤทธิ์
193 นายอรุณ ลำน้อย
194 น.ส.นิภาพรรณ คงขำ
195 น.ส.มณทิชา งามจรัสธรรม
196 น.ส.ณัฐนันท์ อุดโหล
197 นายธิติโชติ ดาสันทัด
198 น.ส.นภัสสร สาลีพันธ์
199 นายไพรรัตน์ พลสนาม
200 นางสาวบุญนิตา แสงเพ็ชร