เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565
27 พ.ค 2565 09:23 น.

ประกาศรายชื่อสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้รับของที่ระลึก
โปรโมชั่น KTAM PVD FUND ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2565
สมาชิก 200 ท่าน ที่ได้รับ LAZAD E-Vouchers มูลค่า 200 บาท
บลจ. กรุงไทย จะจัดส่งของที่ระลึกให้สมาชิกผู้ที่ได้รับสิทธิตามโปรโมชั่นภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศผลรางวัล

ลำดับ รายชื่อสมาชิกกองทุน
1 นายณัฐพล รักษมณี
2 น.ส.วิไลวรรณ ปรางค์จันทร์
3 นายวีกิจ พึ่งทรัพย์ชัยกุล
4 น.ส.ฐิติรัตน์ เชียงตุง
5 นายกิตติ เพ็ชรสันทัด
6 น.ส.ปรียาพร สายสะแกราช
7 นางสาวบูรยา ศรีสมศักดิ์
8 Mr.Tearayoot Boonchaipanichwatana
9 นายศุภกร จันทราพิชิต
10 นายจาตุรนต์ อินทรวิชะ
11 นายพศิณ รัศมีพลายโยธิน
12 นางสาวนวลลออ เตรียมเกิดทรัพย์
13 นายธเนศ ภัทราวงศ์
14 นางสาวมัลลิกา อนุขุน
15 นายสมโชค สนธิแก้ว
16 นายอธิภัทร งามศักดิ์
17 นางสาวณัฐริยา อุลิตสถิตย์
18 นางสาวพรทิพย์ สุภเดช
19 MissSrarn Chittayasotorn
20 น.ส.ภัทราพร จันทร์ที
21 นายเขมชาติ ปลอดประเสริฐ
22 นายชาคริส พูนเพ็ง
23 นายศุภณัฐ สบาย
24 นายนพดล เกิดท้วม
25 นายกัญจน์พฤกษ์ สุขจุล
26 นางเสาวนีย์ อยู่พูน
27 น.ส.ดารารัตน์ สังข์สินธ์
28 นางบุญเรียง นกใหม่
29 นายต่อพงศ์ พ่วงศรี
30 นายชุมพล เจริญศรี
31 น.ส.ศิริพร สินค้า
32 นางสาวพรเพ็ญ เลากุลรัตน์
33 นางจีสุดา พุ่มมาก
34 น.ส.ณัชชา ค้ำคูณ
35 นายสมศักดิ์ โพธิ์ศรี
36 นายประยุทธ์ สสิกุล
37 นายเป็นเอก ทับทิมทอง
38 นายจักรกฤษ สุวรรณรังษี
39 Mr.Siripong Klinprachum
40 น.ส.ฉันทนา ถีสูงเนิน
41 นายจตุพล กลิ่นดอกแก้ว
42 นายนพกร เกรียงพุฒานนท์
43 นายณัฐธัญพงศ์ ศรนารายณ์
44 นายชิตพล คูณสันเทียะ
45 นายรุ่งรัตน์ อิ่นคำแสง
46 นายวังไพร อยู่พูน
47 น.ส.รฐา โตรัตนคุนต์
48 นายวิญญู คำน้ำเที่ยง
49 น.ส.ณิชชยา ควรเฉลย
50 นายสุรัตน์ ศิลป์ศร
51 นายปิยากร ลำใยผล
52 นางนงนุช วงศ์หน่อ
53 นายกิตติพงษ์ วงสังกาศ
54 นายสุริยา เนตรสุวรรณ
55 นางสิริลักษณ์ โสดจำปา
56 นางสาวมธุริน คำสอน
57 นายพิจิตร ประเสริฐแท่น
58 Mr.Tossapol Boonprasertsri
59 นายคฑาวุธ เดชบริพันธ์
60 น.ส.ปัทมาวรรณ บุญส่งศรี
61 นายกิตติวุฒิ สังข์วงษ์
62 นายสิริศักดิ์ มั่นจันทึก
63 นายนิรนาม แก้วมณี
64 น.ส.ปุณยนุช จินดาสุข
65 นายสายัณห์ แว่นสุวรรณ์
66 นายทศพล แจ้งเนตร
67 นายสมคิด พรหมศร
68 นางสาวนันทิยา เปปะตัง
69 นายวิรัตน์ กลิ่นศร
70 น.ส.นันทพร ลาภยุติธรรม
71 นายอัจฉริย์ เอี้ยวซิโป
72 นายสุวิท สีสด
73 นายชัยวัตร ขยันกิจ
74 น.ส.ภัชรา ทองศิริ
75 นายปรัชญา ชาลานุมาศ
76 นายอำนวย จิ๋วสุข
77 นางสาวนุชจรินทร์ เพ็ชรสันเทียะ
78 น.ส.ปรารถนา สำราญสุข
79 นายสาธิต เจียบเกาะ
80 นายจีรวัฒน์ บุญเป็นเดช
81 นางสาวจุรีวรรณ บุญปล้อง
82 นางสาวเนตรอัปสร กันหาคำ
83 น.ส.ชนิดา รักษาสัตย์
84 น.ส.อิลฮัม หะยียามา
85 น.ส.พัชรินทร์ มาลากุล ณ อยุธยา
86 น.ส.เมธาพร ไตรกิจวัฒนกุล
87 นางสาวณัฐชานันท์ สิงห์สัตย์
88 นายณต พรมพากล
89 นายสุธีรัช กาวี
90 น.ส.สุรีวรรณ แสงผึ้ง
91 Mr.Pitakpong Rattanasuvongchai
92 นายกฤษณะ สมพงษ์
93 พวงเพชร ธิติชาญกุล
94 นางสุภัชญา ลีลุเดช
95 นางสาวสมพิศ พิมปรุ
96 นางกัณณ์ธรณ์ บุญรอด
97 นายชอุ่ม โตดีลัง
98 น.ส.กวิสรา อัมรารัมย์
99 นายไพฑูรย์ สุขสี
100 ส.ท.อลงกต โพธิ์อินทร์
101 นางสาวขวัญฤทัย บุญชูช่วย
102 นางสาวศิวพร ตองตระกูล
103 นางศิริพร บุญเกษมสิน
104 นายโอม สามโกเศศ
105 นางสาวรจนา จิตตรง
106 นายเชาวลิตร ทาชาติ
107 นางสาวพุทธบดินทร์ ขันอ่อน
108 นายปวิช แซ่อึ้ง
109 นายณัฐพล ชิณโฮง
110 นางสาวยัสมีน นิคอยี
111 นายสันติ ขยันสลุง
112 นายยุทธนา สุวรรณวิหค
113 นายศุภกร เทิดธรรมวัตร
114 นายอัคครัตน์ สุขแสน
115 นายณรงค์กรณ์ โกศล
116 นายศิวะพร ช่วยสถิตย์
117 นายสุวรรณ ประเสริฐศิลป์
118 นายณรงค์ศักดิ์ สีแก้ว
119 นายจรัสธรรม อังศุวิทยา
120 นายสัมพันธ์ เนติ
121 นางสาวเมตตา รื่นนุสาน
122 น.ส.พัชรวรรณ รัตนอุบล
123 นางวิมลพรรณ ตันเจริญ
124 นายยุทธพง ตันเจริญ
125 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวงษ์
126 Mr.Seksan Tongsri
127 น.ส.ชนิดา พันธุ์กิริยา
128 นายสงวน สำเร็จงาน
129 Mr.Francessco Zamparo
130 นายดนุพนธ์ เพิ่มพล
131 นายอานนท์ ตะสันเทียะ
132 นายสมพร ภัทรเรืองชัย
133 น.ส.ปัญจมาภรณ์ ศรีใส
134 น.ส.ศิริมา โอดพิมพ์
135 น.ส.สุจิรา ดอกดวง
136 นายพัฒนรัฐพงศ์ อาจเอี่ยม
137 นายฐนดล สังข์ทอง
138 นายจามร เดชมาก
139 นายอัคนี เมืองไสย
140 นางสร้อยสนม ศรีต่ายขำ
141 น.ส.วัชรี ยิ้มสอาด
142 นายรัฐวุฒิ พรหมนิตย์
143 นายชาญชัย เชิดพุดซา
144 Ms.Vanicha Srathongoil
145 นางสาววรรณา วิเศษพลกรัง
146 นายปอเวช ไพรนารี
147 นายพีรภัทร อุไรเวศ
148 น.ส.พุทธิภา นุกุลประดิษฐ์
149 นายนฤชาติ สุขเกษม
150 น.ส.มาลินี บุญตา
151 นายนพกฤษฏิ์ สินชัยวรารักษ์
152 นายณัฐพงศ์ นวลละออง
153 นางสาวรัชนี อารีวิริยะกุล
154 นางสาวหทัยชนก งามนางนาค
155 นายศิระวิชญ์ วรรณมาศ
156 นางสาวศุภลักษณ์ ไชยชาติ
157 นางสาวยุพเรศ ตันฑเมืองยศ
158 นางชโนวรรณ กรุดสอน
159 นายนิพิฐพนธ์ เศรษฐวัส
160 นางสาวธัญญารัตน์ จันชิน
161 นายสถาพร นาคจันทร์
162 นางเขตฤทัย พลจันทร์
163 นางสาวพิมพ์วิมล สุวอเขียว
164 นางนันทวดี อุมโบห์
165 นางสาววัชรา ตาสีมูล
166 นางสาววิพา นาสืบ
167 นายวรวุฒิ รักไทยดี
168 นายสุภัส เอี่ยมปิยะ
169 นางสาวพรพรรณ สันติวงศ์
170 นางสาวน้ำอ้อย พันธุ์สำโรง
171 นายวุฒิกร เด็นจันทึก
172 นางดวงฤดี ใจพร
173 นายภาระวี เทียบสี
174 นายภีมเศรษฐ์ ศุขจิตต์
175 นางสาววรวรรณ จุติกิติ์เดชา
176 น.ส.วรรณฤดี ตั้งประเสริฐกิจ
177 นายมานิตย์ พันธ์ประสิทธิกิจ
178 นางสาวทานตะวัน จันทวิสา
179 นางสาวศศิวิมล ชัยสิทธิ์
180 นางสาวสุรัตนา ดีด้วยชาติ
181 นายธีรภัทร ดีเลิศ
182 นางสาววิภาวดี เข็มทอง
183 นายศรายุทธ สร้อยสนตน
184 นายไชยยันต์ ขวัญเมือง
185 น.ส.วีนัส สระพรม
186 นายเกียรติศักดิ์ พลดงนอก
187 นางสาวเบญจมาศ เนียมหอม
188 นายนิกร สืบสิงห์
189 นางสาว ภัทฐลดา เตชะภมรกุล
190 นายจุฑา สนตาเถร
191 นายนักสิทธิ์ พุ่มพวง
192 นางสาวชลธิชา ฝาดสูงเนิน
193 นางอาภาพร งามภูเขียว
194 นางสาวณัฐชยา แก้วเรืองฤทธิ์
195 นางสาวโชษิตา ธรรมสา
196 นางสาวพรรณนิดา เรียนผง
197 นางสาวจุรีรัตน์ ฤทธิ์กลาง
198 นางปภารติ ผึ้งเถื่อน
199 นางสาวสุวนันท์ นิลบรรพต
200 นางสุพัณณี อึ่งสกุล