เข้าสู่ระบบ
ไทย | English
สำหรับคณะกรรมการกองทุน
โปรแกรมคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
โปรแกรมคำนวณการวางแผนการเกษียณ
เกี่ยวกับเรา
 •        กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คือ กองทุนที่นายจ้าง (ผู้ประกอบการ) และลูกจ้าง (พนักงาน) จัดตั้งขี้นด้วยความสมัครใจทั้งสองฝ่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพนักงานในยามเกษียณอายุหรือออกจากงาน โดยพนักงานจะจ่ายเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 แต่ไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เรียกว่า “เงินสะสม” รวมกับเงินจากนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เรียกว่า “เงินสมทบ” 
         
         โดยจะต้องมีคณะกรรมการซึ่งมาจากความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเพื่อมาควบคุม และหาบริษัทจัดการที่ทำหน้าที่บริหารเงินกองทุนก้อนดังกล่าว โดยทำสัญญาว่าจ้างจากนั้นนำไปจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พร้อมทั้งบริหารจัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และรายงานผลการดำเนินงานกองทุนให้ทราบเป็นระยะ ๆ 
   

 • วัตถุประสงค์หลัก

  • เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
  • เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทำงานให้กับพนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมระยะยาว 

  ประโยชน์ที่ได้รับในการจัดตั้งกองทุน

  ประโยชน์สำหรับนายจ้าง

  • เป็นการเพิ่มแรงจูงใจให้กับพนักงานในการทำงาน
  • เป็นสวัสดิการที่ดีให้กับพนักงาน
  • นายจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จากเงินสมทบที่จ่ายเข้ากองทุน โดยสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้

  ประโยชน์สำหรับลูกจ้าง / พนักงาน เมื่อสมัครเป็นเสมาชิกกองทุน

  • เสมือนได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายให้
  • เป็นสวัสดิการเงินได้ที่เพิ่มขึ้นเมื่อออกจากงานหรือเกษียณอายุ
  • เป็นหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวกรณีทุพพลภาพหรือเสียชีวิต
  • เงินกองทุนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทั้งนี้เมื่อสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพทุกกรณี จะได้รับเงินสะสม และผลประโยชน์เงินสะสมเต็ม 
    จำนวน และอยู่นอกเหนือเหตุแห่งการบังคับคดีทั้งปวง
  • เป็นโอกาสออมเงินให้กับตนเองและครอบครัว
  • เงินออมอยู่ภายใต้การบริหารของมืออาชีพ
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเมื่อเป็นสมาชิกกองทุน ดังนี้
                 - จากการลงทุนของสมาชิก สมารถนำเงินสะสมไปลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปี
                 - รายได้จากการลงทุนได้รับการยกเว้นไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
                 - เมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ เงินได้ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามารถนำไปลดหย่อน หรือยกเว้นภาษีเงินได้ ตามเหตุของการสิ้นสุดสมาชิกภาพ เช่น ลาออกจากงานโดย ณ วันที่ลาออกมีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จะได้รับสิทธิในการลดหย่อนภาษี หรือกรณีลาออกจากงานเมื่ออายุตัว 55 ปี บริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีทั้งจำนวน เป็นต้น 

 • 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (เน้นการลงทุนผ่านกองทุนรวม)

  นโยบายการลงทุน 12 นโยบาย

   

  - คลิกเพื่อดูรูป -

   

  2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรุงไทย มาสเตอร์ พูล ฟันด์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  (เน้นการลงทุนตรง)

  - คลิกเพื่อดูรูป -

 •      • จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
       • มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
       • มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
       • กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ สามารถจ่ายเช็คภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณจำนวนหน่วย
       • กรรมการกองทุนสามารถตรวจสอบสถานะเงินกองทุน รวมถึงรายงานต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
       • สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินกองทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยตนเองผ่านทาง website 

 • บริการอื่น ๆ 
  - ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกองทุนกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  - ประสานงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องการร่างข้อบังคับกองทุนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  - ช่วยประสานงานกับบริษัทต่างๆในเครือธนาคารกรุงไทยในด้านการให้บริการทางการเงินพิเศษอื่นๆ เช่น การทำประกันภัย, การทำบัตรเครดิต ฯลฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกองทุน
14 ม.ค. 2562
KTAM ได้รับความไว้วางใจให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท กสท โทรคมนาคม ต่ออีก 3 ปี
15 พ.ย. 2561
จากการร่วมสนุกของสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ Log In ครั้งแรกในระบบภายในวันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2561 ที่่ผ่านมา
19 ธ.ค. 2561
บลจ.กรุงไทยบริหารเงิน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
01 ม.ค. 2561
เรืออากาศเอก กนก ทองเผือก (กลาง) รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายบริหารงานกฎหมาย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ลงนามร่วมกับนางชวินดา หาญรัตนกูล (ที่2ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนาม สัญญาการจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงาน บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว โดยบลจ.กรุงไทยได้รับความไว้วางใจ และแต่งตั้งให้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รอบระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 2561 – 2563 มูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท เมื่อเร็วๆนี้